απολλων
Аполлон
МЕНЮ

Please, choose Your language for translation of the page

Сергей Росляков


 


Росляков Сергей Николаевич (1953, г.Николаев), искусствовед, директор Николаевского художественного музея им.В.В.Верещагина. В 1976 окончил Николаевский кораблестроительный институт. Работал в НКИ, НИИ судового машиностроения «Сириус». С 1982 работает в Николаевском художественном музее им.В.В.Верещагина.

В 1984 окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина Академии художеств СССР. Там же защитил диссертацию на звание кандидата искусствоведения в изобразительном искусстве.

В 1993 принят в члены Национального Союза художников Украины.

Росляков С.Н. - один из создателей художественного музея Е.А.Кибрика в г.Вознесенске (1985) и экспозиции музея им В.В.Верещагина (1986). В художественном музее им.В.В.Верещагина по его инициативе и под его научным руководством прошли многочисленные выставки русских и украинских художников.
С 1996 курирует направление «Искусствоведения» в Южнославянском институте Киевского славистического университета, доцент.
Автор многочисленных публикаций по вопросам теории и истории изобразительного искусства.

В последние годы работает в области живописи и ювелирного искусства.
Организатор и участник выставок в музее судостроения и флота «3 С.Н.-студия» и «Трое в городе».

В 2000 удостоен звания «Горожанин года» в номинации «Культура».


 

Библиография


 


 

• Николаевский государственный художественный музей им.В.В.Верещагина: Каталог / Под общ. ред. С.Н.Рослякова.-Николаев, 1997.-120 с.
• Росляков С.Н. Местные скульптурные мастерские Ольвии послегетского времени // Тези доповідей першої обласної наукової краєзнавчої конференції «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження».- Миколаїв, 1995.-С.45-48
• Росляков С.Н. Мистецтво Ольвії // Вересень.-2002.-№2-3.-С.75-78.
• Росляков С.Н. Наш «иностранец»: Золотой медали имени В.В.Верещагина Академии художеств России удостоен наш музей // Вечерний Николаев.-2002.-26 нояб.-С.3.
• Росляков С.Н. Ольвия и ее искусство: Краевед. очерк.- Одесса: Маяк, 1991.-120 с.:ил.
• Росляков С.Н. Ольвия: жизнь и смерть цивилизации.- Николаев: «Возможности Киммерии»,2003.-172 с.
• Росляков С.Н. Південні джерела // Сучасні миколаївські митці.- Миколаїв:МП «Можливості Кіммерії», 2000.-С.1.
• Росляков С.М. // Сучасні миколаївські митці.- Миколаїв:МП «Можливості Кіммерії», 2000.-С.99.
• Онежко М. Созвездье муз // Вестник Прибужья.-2003.-6 февр.-С.1.
• Мирошниченко Е. Директор музея – доцент // Вечерний Николаев.-2002.-12 февр.-С.1.
• Пух И. В человеческой системе ценностей на первом месте должны стоять нравственность и духовность // Партнер информ.-2001.-27 сент.-С.1.
• У музея новый директор // Рідне Прибужжя.-2000.-4 лист.-С.4. Чубенко В. Игры со здравым смыслом, или Разговор с искусствоведом у его картин // Новая николаевская газета.-1995.-17 авг.-С.1.

 Познакомиться с творчеством автора можно на сайте: http://apollo.mksat.net/roslakov_serge_jewels.htm        

 

 

 

Сортировка записей:

« Назад

Корзина

В корзине нет товаров

Дизайн: IVK